Projekty

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

Název projektu:

Čtvrtá dlouhá cesta

sablonyII.pdf (565148)

Název projektu:

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová",
registrační číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688.

Informace o projektu:

https://www.masmtj.cz/map-rozvoje-vzdelavani-2016-2017/

 

 

Název projektu:

Třetí dlouhá cesta - ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Název projektu

Třetí dlouhá cesta – ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

Výše podpory:

255 914,- Kč

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu:

31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání projektu:

24 měsíců

Projekt je zaměřen:

1.      personální podporu,

2.      osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ,

3.      extrakurikulární (mimoškolní) rozvojové aktivity v ZŠ.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení personální kapacity pro podporu žáků ohroženým školním neúspěchem, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti a cizího jazyka, posílení extrakurikulárních rozvojových aktivit a sdílení zkušeností pro zlepšení výuky na základní škole.

 

Vybrané aktivity (šablony):

1.      Školní asistent

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2.      Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost a cizí jazyk

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání pedagogů se bude týkat matematické gramotnosti a cizího jazyka.

3.      Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

4.      Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Název projektu:

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání

v základních školách a v nižších ročnících víceletých

gymnázií v roce 2016 (ÚZ 33 043)

Cíle projektu:

  • Vzdělávání pedagogů v oblasti Etické výchovy v rozsahu 36 hodin
  • Zprostředkování prožitkových dílen primární prevence a etických dílen žákům 8 hodin
  • Vizualizace základních prvků verbální a neverbální komunikace ve škole
  • Inovace ŠVP- začlenění Etv
  • Nákup učebnic Etv
  • Tvorba školních projektů a vytvoření žákovského portfolia Etv.

 

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat:

V souladu s metodikou vyhlášení rozvojového Programu bude projekt realizovat:

 

1. Pedagogové – vzdělávání 36 hodin kurz „Respektovat a být    

                            respektován“ 4 pedagogové

 

2. Žáci – Program primární prevence a etické dílny – 8 hodin

 

Pro žáky je důležitý kontakt s jinými odborníky, pohybují se ve stále stejném poměrně malém kolektivu ostatních dětí a také pedagogů. Změna vedení jim prospěje, mají možnost srovnání, vyhodnocení. Programy primární a prožitkové dílny pro žáky pod vedením zkušených lektorů a odborníků na etickou výchovu budou využívat inscenační techniky, modelové situace, dramatizaci, výtvarné ztvárnění.

              3. Vizualizace základních prvků verbální a neverbální komunikace ve

                  škole

Pro žáky mladšího školního věku je důležitá vizualizace a prožitek. Celý projekt bude provázet maskot Etík, který jim ukazuje již od vchodu do školy správnou cestu (maketa v dětské velikosti). Na jednotlivých školních schodech umístíme základní pojmy Etv (pro mladší žáky piktogramy). Žáci používají toto schodiště několikrát denně a prvotní smyslové vnímání podpoří jejich zájem. Na ztvárnění postavy Etíka, návrhu hesel, sloganů a piktogramů se žáci budou aktivně podílet.

             4. Ivovace  ŠVP – začlenění Etv do ŠVP

             5. Realizace školních a třídních projektů, realizace Školy v přírodě

                 s Etíkem

 

 

 

 

 

Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

pro oblast Podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 

Počáteční vzdělávání OPVK

Realizace projektu: Druhá dlouhá cesta

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.1364

Klíčové aktivity projektu:

-Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

-Zahraniční jazykový kurz pro učitele

-Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,

 přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

 

 

                 

Až do Bruselu se dostala Bílá paní na Cimburku !!!

Stáž učitelek ZŠ v Dlouhé Loučce v Bruselu.

Nezapomenutelné se pro nás staly 2 týdny, které jsme strávily v Bruselu v České škole bez hranic  a v mezinárodní Evropské škole. V rámci Výzvy 56, šablona stínování/ Shadowing jsme měly možnost sledovat vyučovací metody a postupy ve výuce, organizaci vyučování a také se prakticky podílet na vyučování. Česká škola bez hranic je určena především dětem pocházejícím ze smíšených manželství či českých rodin žijících v Belgii, kde je zájem o udržování českého jazyka. V současné době probíhá ve škole úspěšný projekt České reálie, jehož cílem je prohlubovat a zdokonalovat znalosti žáků v oblasti české vlastivědy, historie, kultury a to zábavnou formou. A právě do tohoto projektu jsme zařadily naši výuku a poutavou formou jsme žáky seznámily s okolím Moravské Třebové a představily jim sborník Tady jsem doma, pověsti regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, který byl vytvořen v rámci regionu MTJ. Nejmladším dětem se zalíbila pověst o Bílé paní na Cimburku, starší žáci se zajímali o historii zámku v MT, přečetli si pověsti o vzniku města a ocenili kvalitu celého sborníku. Dva dny strávené výukou těchto biligvních dětí, které vedle češtiny plynule mluví dvěma až třemi jazyky bylo velice náročné, ale  zároveň velmi inspirující.

Vyučovacím maratonem pro nás byl den strávený v multikulturním prostředí Evropské školy, kterou navštěvují téměř tři tisícovky žáků všech národostí. Zajímaly nás osobní zkušenosti vyučujících, atmosféra školy, práce v české sekci, samozřejmě došlo na porovnání specifik českého a belgického školství.

Velkým emotivním zážitkem byla pro nás také účast v kurzech Čeština pro cizince, kde se našemu složitému jazyku učilo mnoho dospělých jedinců, kteří se s češtinou buď setkávají nebo mají českého partnera a  chtějí našemu jazyku a  kultuře více porozumět.

Díky spolehlivé a velice efektivní dopravě v Bruselu jsme také poznaly všední život města, prohlédly  si budovy EU parlament, EU komise, navštívily Parlamentárium a seznámily se s historií a kulturou země. 

I přes časovou náročnost a velké pracovní nasazení jsme si přivezly mnoho dojmů, zážitků a inspirací, ze kterých budeme ve své pedagogické práci čerpat hodně dlouho. Všem vyučujícím vřele doporučujeme metodu stínování jako jeden z prostředků pro další pedagogickou motivaci.

Čtenářské dílny pro 2. a 4. ročník ZŠ - šk. rok. 2015/2016

Před zahájením čtenářské dílny pedagogové absolvovali vzdělávací program v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace „Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi“. Úkolem čtenářské dílny je souvislá četba beletristického textu. Cílem by měl být systematický rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení a čtenářského chování. Základní podmínkou v počátečním čtení je především rozvíjet čtenářské dovednosti a nácvik techniky správného čtení, což je pro první stupeň základní školy hlavní předpoklad úspěšného čtenáře. Žáci si nemohou pamatovat vše, co čtou, ale měli by si zapamatovat charakteristické znaky a klíčové myšlenky, nestačí jim pečlivě číst, musejí tématu porozumět a přemýšlet nad ním, číst s porozuměním a situaci vyhodnotit.  

Čtenářské dílny ve 2. a 4. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Dlouhé Loučce byly zavedeny od října 2015 jako součást výuky českého jazyka. Dílny mají své pevné místo v rozvrhu, časová dotace je 45 minut, průběh a uspořádání je časově flexibilní. Na počátku čtenářských dílen jsme si společně v každém ročníku stanovili pravidla čtení, vytvořili třídní nástěnku a sestavili malou třídní knihovničku – soubor asi 20 knih vhodných pro věkovou kategorii žáků. Dále je k dispozici školní knihovna, kde si žáci mohou knihy vypůjčovat. Žáci si mohou přinést vlastní knihy, pokud svou knihu zapomenou, vypůjčí si z třídní knihovničky. Knihy jsou k dispozici po celou dobu vyučování.

 

 

 

Název projektu: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Příjemce projektu: VŠEI o.p.s.

Základní škola funguje jako partner tohoto projektu.

První část školení se zaměřovala na práci s vyhledávačem Google, konkrétně s prostředím rozšířeného vyhledávání souborů (např. výukových materiálů či flash animací).

tab-2Poté jsme věnovali zbytek času online balíku aplikací služby Google Apps. Učitelé prováděli řízené úkony na emailovém klientu „Gmail“, konkrétně se složkami „Dokument“ či „Kalendář“. Řadu užitečných prvků (např. motivy, filtry či štítky) lektor ukazoval v samotném prostředí emailu.

Panu Faltovi děkujeme za odborně vedený seminář.

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

  

 

OPVK - Ipo- Oblast podpory 1.1, výzva 53, Otazníky zdraví 

- šk. rok 2014/2015

registr. č.: CZ.1.07/1.1.00/53.0008

Cyklista pod lupou

Zdravé zuby

Tělesná zdatnost

více fotografií zde:https://zs-dlouhaloucka.rajce.idnes.cz/Zdrave_zuby_a_cyklista_16.4.2015/

 

 

Program rozvoje venkova SZIF r. 2010, r. 2014 - r. č.  14/020/41200/158/000369

 

CIP - Centrum integrované podpory -  Moravsko-Třebovsko a Jevíčsko

- registrační číslo CZ.1.07/1.2.29/02.0003

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškol. vzdělávání  v roce 2014 

- č.j. 33231/2014

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškol. vzdělávání v roce 2013

č.j. MŠMT 11989/2013-210

 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním 2010 - 2014

- č.j. MŠMT 31223/2013-1

 

Evropské peníze školám - registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0456

 

Tady jsem doma - registrační číslo CZ 1.07/1.1.03/03.008

 

Ovoce do škol -  r. 2009 - 2015

foto naleznete zde:

https://zs-dlouhaloucka.rajce.idnes.cz/Ovoce_do_skol/

 

Ukliďme si svět

 

Ekopolis

 

 

 


Program rozvoje venkova SZIF

Program rozvoje venkova r. 2010, r. 2014

Program rozvoje venkova r. 2010, r. 2014
Projekt je zaměřen na obnovu občanského vybavení a tím naplňuje cíle strategického plánu Leader MAS. Podpora předškolního a školního vzdělávání je jedním z hlavních cílů SPL. Projekt modernizuje vybavení a prostory Základní a Mateřské školy v Dlouhé Loučce. Vzhledem k účelnému využití stávajících...

—————


CIP - Centrum integrované podpory pro region MT a Jevíčsko

CIP

CIP
ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka je jednou ze šesti škol zapojených do projektu CIP. Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků MŠ a ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou v péči školských poradenských zařízení. Speciální pedagog (logoped) provádí individuální i skupinové aktivity, nabídka je...

—————


Rozvojový program na podporu a vzdělávání žáků se znevýhodněním

Program na podporu a vzdělávání žáků se znevýhodněním

Od roku 2010 je naše ZŠ zapojena do Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí  a žáků se znevýhodněním.  Škola se snaží stále více denní režim přizpůsobit každému žákovi na míru a při malém počtu žáků plně využít individuálního přístupu...

—————


Podpora logopedické prevence

Podpora logopedické prevence 2013, 2014

03.09.2013 11:59
  Od září 2013 ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka realizuje projekt na podporu logopedické prevence u předškolních dětí. Projekt je zaměřen na podporu vývoje řečových schopností hravou formou u našich nejmenších dětí. Do projektu je zapojen i speciální pedagog z Moravské Třebové. Více informací a...

—————


Ovoce do škol

Ovoce a zelenina je naše

Ovoce a zelenina je naše
Projekt se vztahuje na žáky 1. až 5. ročníku základních škol. Každých čtrnáct dní je do škol, které se přihlásily do projektu, dováženo čerstvé ovoce, zelenina nebo balené ovocné či zeleninové šťávy zdarma. Cílem projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve...

—————


Ukliďme si svět

—————

Zpětný sběr elektroodpadu

Zpětný sběr elektroodpadu
  Ukliďme si svět je Ekologický projekt pro základní a střední školy v České republice – „ekologie v praxi“ – pořádá kolektivní systém ELEKTROWIN. Systém projektu spočívá ve sběru vysloužilých spotřebičů pro zúčastněné školy je zdarma připraven servis zajišťující...

—————


Evropské peníze školám

Peníze školám

Peníze školám
Snad každá základní škola v našem státě se potýká s tímto projektem, díky kterému lze získat peníze na nové vybavení školy, na vzdělávání učitelů a na podporu nových metod práce, výtváření školních pomůcek a pracovních listů. Naše škola se zařadila do projektu mezi prvními a v listopadu 2011 již...

—————


Tady jsme doma

Tady jsem doma

Tady jsem doma
Do projektu Tady jsem doma se zařadilo 14 škol z Moravskotřebovska a Jevíčska. Každá má nějaké úkoly. I naše škola se zapojila a tím získala nové počítačové vybavení. A protože nic není zadarmo, paní učitelka a paní ředitelka ve spolupráci s výtvarníky panem Žáčkem a panem Čadílkem vytvářejí...

—————