Čtenářské dílny pro 2. a 4. ročník ZŠ - šk. rok. 2015/2016

Čtenářské dílny pro 2. a 4. ročník ZŠ - šk. rok. 2015/2016

Před zahájením čtenářské dílny pedagogové absolvovali vzdělávací program v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace „Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi“. Úkolem čtenářské dílny je souvislá četba beletristického textu. Cílem by měl být systematický rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení a čtenářského chování. Základní podmínkou v počátečním čtení je především rozvíjet čtenářské dovednosti a nácvik techniky správného čtení, což je pro první stupeň základní školy hlavní předpoklad úspěšného čtenáře. Žáci si nemohou pamatovat vše, co čtou, ale měli by si zapamatovat charakteristické znaky a klíčové myšlenky, nestačí jim pečlivě číst, musejí tématu porozumět a přemýšlet nad ním, číst s porozuměním a situaci vyhodnotit.  

Čtenářské dílny ve 2. a 4. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Dlouhé Loučce byly zavedeny od října 2015 jako součást výuky českého jazyka. Dílny mají své pevné místo v rozvrhu, časová dotace je 45 minut, průběh a uspořádání je časově flexibilní. Na počátku čtenářských dílen jsme si společně v každém ročníku stanovili pravidla čtení, vytvořili třídní nástěnku a sestavili malou třídní knihovničku – soubor asi 20 knih vhodných pro věkovou kategorii žáků. Dále je k dispozici školní knihovna, kde si žáci mohou knihy vypůjčovat. Žáci si mohou přinést vlastní knihy, pokud svou knihu zapomenou, vypůjčí si z třídní knihovničky. Knihy jsou k dispozici po celou dobu vyučování.